LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

Biblioteka

            Zachęcamy wszystkich czytelników do sięgnięcia po nowości wydawnicze, którymi dysponujemy.

            Każdy znajdzie dla siebie interesującą książkę. Proponujemy  między innymi nowości literatury fantasy : cykl książek J. K. Rowling – Harry Potter, Ursula i K. Le Guin - „Ziemiomorze”, „Sześć światów Hain”, „Rybak znad Morza Wewnętrznego”; Trylogia Petera F. Hamiltona- „Pustka: Sny, Ewolucja, Czas”.

Cykl powieści kryminalnych Laureata Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru Remigiusza Mroza za „ Kasację” .

            Książki twórcy panteonu niezwykłych bohaterów literackich oraz Jakuba Wędrowycza. Jedynego w polskiej literaturze rdzennie polskiego superbohatera, który przez lata rozśmieszania do łez dorobił się własnego festiwalu.

            Z gatunku literatury historycznej : „ Sprawa Honoru Dywizjon 303”-  losy pięciu pilotów, którzy weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych lotników wojennych. Proponujemy także „ Spowiedź Hitlera „ autor Christopher Macht – niemiecki pisarz o polskich korzeniach, odkrywca zapisków ostatnich rozmów Hitlera, od lat interesujący się tematyką II wojny światowej i postacią wodza III Rzeszy. Polecamy serię biografii historycznych Iwony Kinzler „ Kobiety niepodległości”. Znakomite powieści historyczne Elżbiety Cherezińskiej, która przekonuje nas, że historia to nie tylko strategie wojenne i liczebność wojsk, ale przede wszystkim ludzkie namiętności.

            Z literatury najnowszej „25 lat niewinności” - Historia Tomasza Komendy. Szokująca opowieść o największej aferze w wymiarze sprawiedliwości  wolnej Polski. Ostatnia rozmowa z Ks. Janem Kaczkowskim „ DASZ RADĘ”.

Zapraszamy do nas i zapewniamy ciekawą przygodę z książką.

 

„Kiedy się człowiek czymś interesuje, to książki przychodzą do niego.

Książka poleca książkę”.

Zbigniew Herbert.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania książęk zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
W OSTROWIE LUBELSKIM

I. Zadania biblioteki szkolnej

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zadania biblioteki
 3. Użytkownicy biblioteki

II. Organizacja biblioteki

 1. Lokal
 2. Czas pracy
 3. Zbiory
 4. Pracownicy biblioteki
 5. Sposób gromadzenia zbiorów
 6. Finansowanie wydatków
 7. Wyposażenie biblioteki

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza
 2. Prace organizacyjno techniczne nauczyciela bibliotekarza
 3. Zasady współpracy z uczniami
 4. Zasady współpracy z nauczycielami
 5. Zasady współpracy z rodzicami
 6. Zasady współpracy z innymi bibliotekami
 7. Doskonalenie zawodowe

IV. Prawa i obowiązki czytelników

V. Zasady korzystania z czytelni

VI. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

 • I. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Postanowienia ogólne:

-     biblioteka jest interdyscyplinarną  pracownią  szkoły

-     biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

2. Zadania biblioteki:

-     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych

-     obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów, udostępnianie stanowisk komputerowych oraz  prowadzenie działalności informacyjnej

-     zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych

-     przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

-     współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna

-     rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych

-     pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych zgromadzonych w szkole

-     przysposabianie uczniów do korzystania z innych bibliotek

-     nadzór nad stanowiskami komputerowymi znajdującymi się w bibliotece

-     współpraca z Radą Pedagogiczną

3. Użytkownicy biblioteki:

-     z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Lokal biblioteki składa się z czerech  pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni multimedialnej, pomieszczenia w którym znajduje się księgozbiór oraz  zaplecza.
 2. Biblioteka czynna jest codziennie wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych.
  1. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:

-     wydawnictwa informacyjne

-     encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy do księgozbioru podręcznego

-     podręczniki szkolne

-     lektury obowiązkowe do języka polskiego

-     literaturę popularno-naukową i naukową

-     wybrane pozycje z literatury pięknej

-     wydawnictwa albumowe

-     literaturę do nauczania i uczenia się języka angielskiego i języka niemieckiego

-     podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania

-     literaturę edukacyjną

-     beletrystykę dla młodzieży

-     pomoce metodyczne dla nauczycieli

-     czasopisma

-     wydawnictwa multimedialne

 1. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.
 2. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek,  inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.
 4. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

 III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1. Praca pedagogiczna:

-     udostępnianie zbiorów użytkownikom   

-     praca indywidualna z uczniem

-     realizacja ścieżki edukacja czytelnicza i medialna

-     udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i

-     wychowawczego szkoły

-     udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych

-     poradnictwo w doborze literatury

-     prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów

-     wprowadzanie różnych form upowszechniania czytelnictwa

-     propagowanie działalności kulturalnej

-     informowanie o nowościach wydawniczych

2. Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:

-     opracowanie rocznego planu pracy

-     gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki

-     prowadzenie dziennika pracy biblioteki

-     ewidencja zbiorów bibliotecznych

-     opracowywanie zbiorów

-     skontrum

-     prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

-     ubytkowanie zniszczonych egzemplarzy

-     prowadzenie warsztatu informacyjnego

-     doskonalenie warsztatu pracy

-     konserwacja księgozbioru

-     zakup książek na nagrody dla uczniów

-     prowadzenie ewidencji wypożyczeń

-     współpraca z księgarniami i hurtowniami książek

-     przygotowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności biblioteki

3. Współpraca z uczniami:

-     rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-     pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

-     propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej

-     Pogadanki tematyczne

4. Współpraca z nauczycielami

-     nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli

-     pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych

-     informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów

-     uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem

-     w planie pracy szkoły

5.  Współpraca z rodzicami

-     pomoc w doborze literatury

-     popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

-     informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb

6.  Współpraca z innymi bibliotekami

-     wymiana wiedzy i doświadczeń

-     udział w konkursach

7. Nauczyciel bibliotekarz  uczestniczy w różnych formach doskonalenia  zawodowego oraz bierze udział w zebraniach i konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki ( w tym jedną lekturę) na okres czterech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 4. Książki należy wypożyczać osobiście.
 5. Zbiory multimedialne wypożyczane są tylko nauczycielom.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki biblioteka może zastosować okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 7. Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem lub zniszczeniem.

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza w cenie odpowiadającej pozycji zgubionej (zniszczonej) lub wpłaci określoną kwotę na Radę Rodziców

8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy obowiązkowo oddać  książki do biblioteki

9.Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do podbicia karty obiegowej  potwierdzającej  zwrot materiałów bibliotecznych

10. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być wpisane pochwały lub przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.

11. W bibliotece zabrania się używania telefonów komórkowych oraz spożywania posiłków.

12. W bibliotece należy zachować ciszę umożliwiającą wszystkim spokojną pracę.

 V. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Przed wejściem do czytelni należy w wyznaczonym miejscu pozostawić plecaki i torby.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma oraz zbiory specjalne (tablice, ryciny, mapy, atlasy ) nie są wypożyczane do domu; można z nich korzystać tylko na miejscu.
 3. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz i należy każdorazowo zgłosić mu potrzebę skorzystania z księgozbioru podręcznego. Wyłącznie za jego zgodą można samemu wyjąć książkę z półki.
 4. Każdy odwiedzający czytelnię zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.)
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki lub czasopisma bibliotekarzowi, informując, czy odłożyć je na następne dni.
 7. Prasa, wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne oraz zbiory specjalne   mogą być udostępnione nauczycielom na zajęcia do pracowni.

 VI. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Udostępnienie komputera jest poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników.
 3. Korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Dozwolone jest korzystanie z gier edukacyjnych i strategicznych.
 4. Z komputerów można korzystać po zakończeniu zajęć lekcyjnych, do czasu zamknięcia biblioteki.  Za zgodą bibliotekarza komputer może zostać udostępniony na przerwie, jeśli użytkownik potrzebuje wyszukać informacje służące procesowi dydaktycznemu.
 5. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 2 osoby.
 6. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania  z programów użytkowych i multimedialnych.
 7. Wyniki wyszukiwania można zapisać na pendrive lub płycie CD / DVD tylko za zgodą bibliotekarza.
 8. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 9. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.
 10. Użytkownikowi zabrania się:

-        instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie

-        przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe

-        wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców

-        ingerowania w ustawienie i podłączenie sprzętu komputerowego

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy powiadomić bibliotekarza.
 2. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów powyższego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Przypominamy o akcji "Uwolnić książkę - bookcrossing" polegającej na wzajemnej wymianie książek za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Serdecznie zapraszamy. 

 

Ekspozycja

Trylogia z komisarzem Forstem - tom 1

Autor: Remigiusz Mróz

Nieuchwytny zabójca. Mroczna tajemnica z przeszłości. Zaskakujący finał. Termin ekspozycja ma przynajmniej pięć znaczeń. Podobnie wieloznaczny jest każdy krok mordercy. Pewnego ranka turyści odkrywają na Giewoncie makabryczny widok - na ramionach krzyża powieszono nagiego mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że zabójca nie zostawił żadnych śladów. Sprawę prowadzi niecieszący się dobrą opinią komisarz Wiktor Forst. Zanim tamtego ranka stanął na Giewoncie, wydawało mu się, że widział w życiu wszystko. Tropy, jakie odkryje wraz z dziennikarką Olgą Szrebską, doprowadzą go do dawno zapomnianych tajemnic... Winy z przeszłości nie dadzą o sobie zapomnieć. Okrutne zbrodnie muszą zostać odkupione.

 

Przewieszenie

Trylogia z komisarzem Forstem - tom 2

Autor: Remigiusz Mróz

 

Druga część popularnego cyklu kryminałów z komisarzem Forstem. Tym razem autor zaprasza nas na Podhale, gdzie mają miejsce wstrząsające mieszkańcami wypadki.

Choć początkowo nic na to nie wskazuje, ktoś na szlakach morduje turystów. Komisarz Forst próbuje rozwiązać zagadkę, a jeszcze bardziej motywuje go fakt, że sam jest w gronie podejrzanych. Frost naraził się się wielu ludziom, którzy za wszelką cenę chcą go pogrążyć. Jedyna osobą, która wierzy w niewinność komisarza jest jego przełożony Osica. Za Forstem ciągną się nierozwiązane problemy, które niczym demony dościgają go w najmniej odpowiednim momencie. Atmosferę podsycają nieustanne zwroty akcji.

„Przewieszenie” to jeden z najlepszych współczesnych kryminałów. 

Trawers

Trylogia z komisarzem Forstem - tom 3

Autor: Remigiusz Mróz

Ostatni tom bestselerowej trylogii współczesnego mistrza kryminału, Remigiusza Mroza. Żegnamy się z Forstem, ale nie tak szybko, pod Giewont powraca Bestia. Prokurator Dominika Wadryś-Hansen podejmuje kroki, które wpędzają Forsta do więzienia. Początkowo były komisarz nie może się odnaleźć w więziennej rzeczywistości, z czasem jednak coraz bardziej się przyzwyczaja. Ewidentnie komuś zależy na jego śmierci. Forst sądzi, że jest całkowicie sam, nie podejrzewa, że na wolności ktoś na niego czeka.

Remigiusz Mróz jest znany z zabaw z czytelnikami. Wodzi ich za nos, co chwilę podsuwając niby-rozwiązania, które szybko okazują się być fałszywymi tropami. Właśnie takimi zabiegami autor po mistrzowsku buduje napięcie, aurę grozy i tajemniczości. Nareszcie dowiemy się, kto jest Bestią! Finał trylogii jest zaskakujący.

 

Kilka faktów z historii biblioteki Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim można odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów, takich jak: księgi inwentarzowe, dzienniki biblioteki szkolnej, kroniki szkolne, fotografie. Najstarszy wpis w księdze inwentarzowej pochodzi z dn. 7 września 1967 r. (Mickiewicz A. Dziadów cz. III).

Najstarszą książką znajdującą się na stanie biblioteki jest książka Wacława Wiedigera – „Usta mroku”. Druk ukończono 15 czerwca 1905roku. Pozycja ta została wydana w 15 egzemplarzach, gdzie jedna z nich drukowana na papierze czerpanym wpisana jest do naszego księgozbioru.

Przez czterdzieści lat istnienia szkoły bibliotekarzami byli: p. Anna Gołębiowska, p. Irena Bunia, p. Alina Oniszczuk, p. Michał Jóźwik, p. Mariusz Szczuchniak, p. Janusz Wojciechowski. Obecnie pracują panie Aneta Frelich, Elżbieta Sawuła, Joanna Żołnierczuk- Smerdel.

Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i księgozbiór. Obecnie zajmuje trzy pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku głównego szkoły – księgozbiór, wypożyczalnię oraz czytelnię z Internetowym Centrum Multimedialnym.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pomieszczenia biblioteczne poddano gruntownej modernizacji, m.in. wymieniono podłogi, zakupiono nowe regały.

Księgozbiór główny biblioteki liczy ponad 17,5 tys. egzemplarzy i jest stale wzbogacany. Dostępny jest szeroki wybór kaset video oraz płyt CD i DVD z różnych dziedzin.

Nauczyciele - bibliotekarze poza pracami typowo bibliotecznymi biorą udział w różnych działaniach na forum szkoły. Organizują: uroczystości szkolne, konkursy, wystawy książkowe, kiermasze podręczników, angażują uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wspierają maturzystów przygotowujących się do egzaminów.

Z w/w form pracy na szczególną uwagę zasługuje organizowany co roku we wrześniu i kwietniu Kiermasz podręczników używanych. Uczniowie naszej szkoły mogą na miejscu sprzedać lub kupić podręczniki po przystępnej cenie.

Nasza biblioteka to miejsce przyjazne tym, którzy są zainteresowani czytaniem i poszerzaniem swojej wiedzy.

Przypominamy wszystkim czytelnikom o terminowym zwrocie książek, można je wypożyczać na 1 miesiąc. W razie konieczności termin wypożyczenia można przedłużyć na kolejny miesiąc zgłaszając ten fakt w bibliotece.

Aneta Frelich

Elżbieta Sawuła

Joanna
Żołnierczuk - Smerdel

Poniedziałek

-

1010 - 1310

730 - 1030

Wtorek

730 - 1310

-

-

Środa

-

1110 - 1310

730 - 1130

Czwartek

850 - 1310

730 - 930

-

Piątek

-

920 - 1120

730 - 920

1110 - 1320