Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności 2015/2016

STUDNIÓWKA 2016

STUDNIÓWKA 2016

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy….” – słowami Wisławy Szymborskiej w ostatni weekend karnawału, 6 lutego 2016 roku rozpoczął się Bal Studniówkowy uczniów Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

O godzinie 19.00, w restauracji „Paradis” w Łucce, w odświętnych strojach i wyśmienitych humorach zebrali się uczniowie klas 4Ga, 4Gb i 4m, by na sto dni przed maturą zatańczyć staropolski taniec.

Rozpoczynając uroczystość młodzież Zespołu Szkół powitała przybyłych gości: Starostę Lubartowskiego pan Fryderyka Pułę z żoną, Wicestarostę Lubartowskiego pana Kazimierza Sysiaka   z żoną, Dyrekcję, Rodziców i Nauczycieli, czyli osoby bez których wsparcia, życzliwości i pracy ten magiczny wieczór nigdy by się nie odbył.

Dyrektor Zespołu Szkół pan Krzysztof Wąsala dokonał oficjalnego otwarcia Balu, życzył zebranym dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń z tego niezwykłegowydarzenia, jakim jest własna Studniówka. Starosta Lubartowski, pan Fryderyk Puła w swym przemówieniu zwrócił uwagę na duże znaczenie kształcenia zawodowego i trafny wybór szkoły, która jako jedyna w powiecie przygotowuje do zawodu górnika. Podkreślił równieżwyjątkowy charakter tego wieczoru. Maturzyści okazali swą wdzięczność wręczając Rodzicom, Gościom, Dyrekcji i Wychowawczyniom symboliczne bukiety kwiatów. Potem był polonez i walc- tańce, które wprowadziły zebranych w odpowiedni nastrój.

Uroczystość uatrakcyjnili uczniowie klasy 4m, którzy wjechali na salę „szybkim samochodem”, naprawili jego awarię, a na koniec zaprezentowali przygotowany na tę okoliczność „taniec niespodziankę”. Potem były pamiątkowe zdjęcia z wychowawczyniami i zabawa do białego rana.

W ten magiczny wieczór nikt nie pamiętał, że za STO DNI matura….

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załącznik Nr 3

do Regulaminu naboru na wolne  

stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół       

w Ostrowie Lubelskim 

Ostrów Lubelski, dnia 2-02-2016 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

na stanowisko referenta ds. księgowych w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

Informuję, że w wyniku analizy dokumentów, przeprowadzonej w dniu 1 lutego 2016 roku do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Agnieszka Kopryk,  zam. ul. Sawickiej 7a,                  21-100 Lubartów,
  2. Barbara Kunaszyk,  zam. ul. Jana Pawła II 10, 21-110 Ostrów Lubelski,
  3. Żaneta Petryszak,    zam. Nowy Uścimów 95,             21-109 Uścimów,
  4. Monika Urban,          zam. Brzeziny 6,                           21-100 Lubartów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 o godz. 1000

w siedzibie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelski, ul. Unicka 5.

Przewodniczący Komisji:

                                                                                       mgr inż. Krzysztof Wąsala

Białe Szaleństwo

 

Dnia 21 stycznia klasa 2M wraz z wychowaczynią p. Magdaleną Kołton wybrała się na kulig.

Uczniowie mieli okazję kolejny raz poznać się  i zintegrować poza murami szkoły. W pięknej zimowej scenerii przemierzaliśmy saniami malowniczy "Trakt Królewski", którym to dawniej podróżował sam Król Władysław Jagiełło. Po dotarciu do " Bobrówki" ogrzaliśmy się przy ognisku, piekąc smaczne kiełbaski.

Pogoda dopisała, a szczęśliwe i uśmiechnięte twarze mówią same za siebie...

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY

 

INFORMUJEMY, ŻE TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

*          technik górnictwa podziemnego – 311703

 

KWALIFIKACJA M.11. eksploatacja złóż podziemnych

 

 

 

 

KWALIFIKACJA M.39. organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

*            technik mechanik -  311504

 

KWALIFIKACJA M.17. montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

KWALIFIKACJA M.44. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół

Ogłoszenie o naborze

Ostrów Lubelski, dnia 14 stycznia 2016 roku

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

ul. Unicka 5

21-110 Ostrów Lubelski

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze-  Referent d/s księgowych.

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Główne obowiązki:

Wykonywanie zadań realizowanych przez  Referat ds.  finansowo-księgowy.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub zbliżone do ekonomicznego) lub      

   wykształcenie średnie ekonomiczne,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    

  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów w zakresie zapewniającym realizację zadań na tym stanowisku,

  w szczególności o rachunkowości  oraz finansach publicznych,

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego,

- biegła znajomość obsługi komputera ( preferowana znajomość MS Excel, Word,

  PFRON, Vulcan),

- znajomość obsługi kasy fiskalnej,

-doświadczenie zawodowe- praca na podobnym stanowisku,

- poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie rozliczeń PFRON,

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,  

  przygotowywanie dokumentów do inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,

- prowadzenie kasy (przyjmowanie wpłat przez kasę fiskalną, realizacja wypłat),

- prowadzenie naliczeń należności za wyżywienie i czesne na podstawie wykazów uczniów,             

  osób dochodzących oraz ich weryfikacja pod względem zaległości i ściągalności należności,    

  naliczanie odsetek za nieterminową zapłatę łącznie z ich windykacją (upomnienia)    

  wezwania do zapłaty itp.) oraz prowadzenie kalkulacji osobodni wyżywienia uczniów   

  internatu i pensjonariuszy DPS,

- uzgadnianie ewidencji wartościowej magazynu spożywczego po uprzednim przyjęciu

  ilościowo-wartościowym przez referenta żywieniowego przy pomocy programu  

  komputerowego,

- sporządzanie zestawień do Systemu Informacji Oświatowej,

- fakturowanie sprzedaży (program Faktury Optimum),

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

- praca w biurze przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na dobę,

- miejsce pracy znajduje się na parterze w budynku głównych Zespołu Szkół w Ostrowie   

  Lubelskim,

- istnieje możliwość wyjazdów służbowych poza miejscem pracy, związanych ze szkoleniami

  w zakresie wykonywanych zadań

- warunki wynagrodzenia- według obowiązującego regulaminu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  

 niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo  

   polskie

3. życiorys (CV),

4.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w sekretariacie     

    szkoły, lub na stronie www.zs.ostrowlubelski.edu.pl),

5.kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

6. kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

8.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia    

   publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

   i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

   referenta księgowego oraz o braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze

   ponad 4 godziny na dobę.

11.Dokumenty aplikacyjne- list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzurą

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla   

    potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

    1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. 2014 r. Nr 1102 z późń. zm.) oraz ustawą

    z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. nr 1202

    z późniejszymi zm.)

12. Komplet dokumentów aplikacyjnych stanowią wszystkie dokumenty wymienione

      w  ogłoszeniu.

13.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej,

    w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta księgowego”, osobiście

   w Sekretariacie Zespołu Szkół  w  Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, lub drogą pocztową na

   adres: Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski

   w terminie do dnia 28 stycznia 2016 roku.

   O zachowaniu terminu  wskazanego w ogłoszeniu decyduje data faktycznego wpływu do  

   sekretariatu szkoły.

14.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.          

15. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze

      stanowiska urzędnicze dostępny jest w sekretariacie Zespołu Szkół w Ostrowie   

      Lub. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81) 852-00-40.

16.Po upływie terminu składania dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej   

     Starostwa Powiatowego w Lubartowie (www.bip.powiatlubartowski.pl) oraz

     na stronie szkoły www.zs.ostrowlubelski.edu.pl), podana zostanie lista kandydatów, którzy     

     spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz termin rozmowy

      kwalifikacyjnej.

17. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Starostwa Powiatowego

    w Lubartowie (www.bip.powiatlubartowski.pl) oraz na stronie szkoły   

    www.zs.ostrowlubelski.edu.pl.

           

             

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

UWAGA !!!!

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM ZAWODOWEGO, 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
I KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W BRANŻY GÓRNICZEJ 
PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM ZESPOŁU SZKÓŁ;
81 8520040

Mecz

7 grudnia 2015 roku młodzież Zespołu Szkół wraz z opiekunami uczestniczyła w meczu ekstraklasy Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin. W napiętej i pełnej emocji  atmosferze spędziliśmy czas kibicując drużynie Zielono- Czarnych. Pomimo niekorzystnego wyniku dla Górnika, pełni wrażeń i pozytywnych emocji wróciliśmy do codziennych obowiązków. Zachęceni tą formą spędzania wolnego czasu z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy integracyjne.

Czytaj więcej: Mecz

Turniej Mikołajkowy

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

            „Mikołajki” to czas prezentów ale też okazja do czynnego, radosnego spędzania czasu.

2 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorem turnieju byli uczniowie klasy 2M. Z pomocą uczniom przyszli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy pełniąc funkcję sędziów sprawnie przeprowadzili rozgrywki.

            Wszyscy zawodnicy zaciekle walczyli o podium. Każdy set niósł za sobą ogromne emocje. Zarówno samych uczestników zawodów, jak i ich kolegów, którzy kibicowali swoim kolegom.      Niestety, zwycięzca jest tylko jeden.

            W tym roku szkolnym najlepiej spisali się uczniowie z klasy 3G. To oni zdobyli Mistrzostwo Szkoły w Piłce Siatkowej. Drugie miejsce zajęła klasa 4M. Trzecie, równie ważne -klasa 4GB.

            Gratulujemy wszystkim klasom.

40 Barbórek Minęło

Czterdzieści Barbórek minęło… czyli jubileusz szkolnictwa górniczego w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim


Czyż nie słyszysz dzwonka z naszej wieży,

Dźwięku kilofa, który wzywa nas?

Hej do szybu niech z nas każdy bieży,

Szczęść nam Boże zaśpiewajmy wraz.

Boć synowi podziemnych czarnych światów

Każdy chętnie poda swą dłoń,

Niech żyje nam Górniczy Stan,

Górniczy Stan niech żyje nam,

Fragment Hymnu górniczego

 

Tuż przed Barbórką, świętem górników, Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim obchodził jubileusz 40-lecia szkolnictwa górniczego. W prawie pięćdziesięcioletniej historii szkoły to etap imponujący. Początki edukacji górniczej wiązały się z powstaniem na Lubelszczyźnie   Zagłębia Węglowego. Wówczas powołano do życia szkoły górnicze w Lublinie, Piaskach, Chełmie i Ostrowie Lubelskim, z których tylko ta ostatnia funkcjonuje do dziś. Co prawda, obecnie uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół zdobywają kwalifikacje również w innych zawodach, ale w świadomości mieszkańców miasteczka  i okolic placówka nadal pozostaje „szkołą górniczą”.

Od roku 1975 losy placówki były ściśle splecione z losami kopalni w Bogdance, która przez ponad dwie dekady sprawowała patronat nad szkołą, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. Wielu absolwentów Zespołu Szkół znalazło zatrudnienie na stanowiskach górniczych, w dozorze i administracji kopalni. Mimo zmian administracyjnych i ekonomicznych kopalnia do dziś pozostaje ważnym partnerem szkoły.

Podczas jubileuszowej uroczystości 27 listopada 2015 roku, którą otworzył dyrektor Krzysztof Wąsala, nie zabrakło więc czarnych górniczych mundurów i kolorowych pióropuszy. Nie zawiedli przedstawiciele kopalni, wśród których dużą część stanowią absolwenci szkoły, a także członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa na czele z wiceprezesem Januszem Cichowskim.

 Wśród gości znaleźli się: wicewojewoda lubelski Marian Starownik, lubelskiego kuratora oświaty reprezentowała Aleksandra Sępoch, przybyli również: starosta lubartowski Fryderyk Puła, wicestarosta Kazimierz Sysiak, kierownik wydziału oświaty Krzysztof Krupa oraz przedstawiciele rady powiatu.  Obecnością swoją zaszczycili szkołę także: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ryszard Smerdel, reprezentant Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie Krzysztof Romanek, burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie Władysław Mikucewicz oraz dyrektor oddziału w Ostrowie Lubelskim Elżbieta Rutkowska. Licznie przybyli dyrektorzy szkół, placówek kulturalno-oświatowych i instytucji  z terenu powiatu i gminy.

 

Oprawę muzyczną czterdziestolecia zapewniła dęta orkiestra LW „Bogdanka” pod batutą Romana Kurzempy wypełniając salę potężnym brzmieniem górniczych pieśni. Były kwiaty, upominki, mnóstwo wspomnień i wzruszeń. Aplauzem powitano nauczycieli emerytów, którzy w Ostrowie rozpoczynali swoją drogę zawodową i z sentymentem wspominali spędzone tu lata. Duże zainteresowanie wśród uczniów i gości wzbudziła wystawa fotografii, na których utrwalono wydarzenia z życia szkoły od 1975 roku aż po czasy współczesne, a także okraszona anegdotami prezentacja historii szkoły.

Jubileusz stał się okazją do odznaczenia i nagrodzenia szczególnie zasłużonych dla edukacji zawodowej.

Nagrodę starosty lubartowskiego otrzymali: dyrektor Krzysztof Wąsala oraz wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych Antoni Ścisłowski.

Dyrektor wyróżnił  wieloletnich nauczycieli: Alinę Fic, Romana Mierza, Jerzego Madyniaka, Tadeusza Korzana, Krzysztofa Szymanka,  Henryka Szypłowskiego, Andrzeja Słowika i Zenona Dziocha. Wyraził również podziękowania swoim poprzednikom Ryszardowi Głuchowskiemu i Ryszardowi Smerdlowi za wieloletni wkład pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa górniczego. Zespół Szkół został uhonorowany Medalem Wojewody Lubelskiego.

 

Ważnym elementem  uroczystości stało się widowisko  „Skok przez skórę”, czyli symboliczne przyjęcie Młodych Lisów do braci górniczej.

 Tradycja ta jest pięknym, starym obyczajem górniczo-hutniczym celebrowanym w dniu św. Barbary. Skóra, zwana inaczej łatą, to ważna część ubioru roboczego zarówno górnika, jak i hutnika. Hutnicy zabezpieczali w ten sposób ciało przed urazami mechanicznymi, odpryskami węgla, iskier czy żużlu, natomiast górnicy podkładali ją pod kolana, gdy przyszło im pracować w pozycji klęczącej, okrywali się nią, gdy ze stropu lała się woda, siedzieli na niej przy posiłku; również na niej dokonywana była wypłata. Dlatego skóra stała się symboliczną przeszkodą, jaką należy pokonać, by zostać przyjętym do braci górniczo-hutniczej. Mianowanie na górnika było zawsze aktem uroczystym i odbywało się w gospodzie na szychcie piwnej.

Inscenizację „Skoku przez skórę” przygotował nauczyciel przedmiotów górniczych i absolwent  szkoły Zenon Dzioch.  Adepci, doprowadzeni w śpiewnym korowodzie przez Lis Majora przed oblicze Mistrza i Starych Strzech, wykonali symboliczny skok przez skórę, po czym zostali pasowani na górników. Przypieczętowaniem aktu przyjęcia stał się wpis do Księgi Gwareckiej oraz wspólne odśpiewanie hymnu górniczego. Uczniowie czwartych klas technikum i trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej znają obrzęd pasowania z poprzednich lat, gdy ich starsi koledzy „wstępowali do górniczego stanu” podczas akademii barbórkowych.  Mimo to,  w trakcie inscenizacji wydawali się bardzo przejęci i wzruszeni. Formuła „Bądź nam druhem i przyjacielem” - to wyraz wyjątkowej solidarności górniczej braci. Zawód górniczy ma bardzo bogate tradycje i obrzędy, które w Zespole Szkół starannie się pielęgnuje i objaśnia już od czterdziestu lat. Górnikom zawsze życzy się tyle wyjazdów na powierzchnię, ile zjazdów pod ziemię… Uczniowie wiedzą, że mimo stosowania nowoczesnych technologii i zaawansowanych środków bezpieczeństwa, praca w kopalni nadal jest trudna, niebezpieczna i wymagająca odpowiedzialności za innych.

W takcie uroczystości na ręce dyrektora przybyli goście złożyli  życzenia pomyślności, realizacji zamierzeń i planów w ciągu kolejnych czterdziestu lat.

Był czas, by podziękować  sponsorom jubileuszu i partnerom szkoły, należą do nich:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., RG Bogdanka sp. z o.o., PRG Linter S.A., BS w Lubartowie, Metalex Paprocki, Masarnia z ubojnią Tadeusz Harasim, Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut, Gizet Sp.j., Zakład Przetwórstwa Mięsnego, F.H.U. Falko, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim.

Rok 2015 pozostanie w pamięci jako wyjątkowy, gdyż związany z jubileuszem 40-lecia szkolnictwa górniczego w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim.  Następny jubileusz, połączony ze zjazdem absolwentów, już w roku 2017, gdy szkoła będzie obchodziła półwiecze istnienia.

Smokolizer

,, Rzuć palenie razem z nami”

W ramach profilaktyki zdrowotnej i obchodów dnia bez papierosa, utworzono w naszej szkole punkt informacyjny dotyczący zagrożeń jakie niesie za sobą palenie tytoniu. Niebezpieczny    i kosztowny nałóg odpowiada za powstawanie wielu chorób, takich jak udar mózgu, zawał serca, nowotwory płuc czy też wrzody żołądka. Uczniowie z Samorządu szkolnego bardzo aktywnie włączyli się do kampanii ,, Rzuć palenie razem z nam”, w ramach niej przekazywali broszurki, ulotki i informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu. Głównym punktem kampanii było bezpłatne badanie SMOKOLIZEREM, urządzeniem służącym badaniu zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Kampanii towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez uczniów klasy 4M. Dziękuję naszej młodzieży za zaangażowanie,    a Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za udostępnione materiały.

E.B

 

Translator