LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

adam zagajewski portret kol ag

W wieku 75 lat zmarł Adam Zagajewski, poeta, prozaik, eseista i tłumacz, jeden z najbardziej znanych współczesnych twórców polskich.

Od lat był wymieniany jako kandydat do literackiej Nagrody Nobla, a jego twórczość jest tłumaczona na wiele języków.

Jest autorem takich zbiorów wierszy jak m.in. "List. Oda do wielości" (1983), "Jechać do Lwowa" (1985) oraz "Płótno. Paryż" (1990) "Ziemia ognista" (1994), "Trzej aniołowie" (1997), "Pragnienie" (1999), "Asymetria" (2014), "Lotnisko w Amsterdamie" (2016), "Prawdziwe życie" (2019). Cenione były także jego tomy eseistyczne takie jak "Dwa miasta" (1991) "W cudzym pięknie" (1998), "Obrona żarliwości" (2002), "Poeta rozmawia z filozofem" (2007), "Substancja nieuporządkowana" (2019).

"Ciepły deszcz"

ADAM ZAGAJEWSKI

Wie­czo­rem, w ob­cym mie­ście, sze­dłem
uli­cą, któ­ra nie mia­ła imie­nia.
Co­raz głę­biej za­nu­rza­łem się w ob­cość,
w gę­stą wio­snę, po stop­niach ka­mien­nych.

Pa­dał cie­pły deszcz i pta­ki śpie­wa­ły
ci­cho; czu­łość była w ich gło­sach da­le­kich.
Sy­re­ny stat­ków pła­ka­ły w por­cie,
że­gna­jąc się z zie­mią zna­jo­mą.

W otwar­tych sze­ro­ko oknach ka­mie­nic
sta­ły po­sta­ci ze snów mo­ich i two­ich,
i wie­dzia­łem, że idę w przy­szłość, w epo­kę
mi­nio­ną, jak piel­grzym do Rzy­mu.

Źródło TVN24

AF