LOGOZSedziennikbipikonastarostwo

kolor

A A A

„Przepustka do pracy w LW Bogdanka”

oraz stypendia dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

- konkretne wsparcie z LW Bogdanka stało się faktem!

           17 maja 2017 roku w siedzibie LW „Bogdanka” zostały podpisane listy intencyjne
w sprawie współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim, reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Wąsalę, a LW „Bogdanka”, reprezentowanym przez prezesa Krzysztofa Szlagę i wiceprezesa Sławomira Karlikowskiego.
            Pierwszy z listów stanowi o współpracy w zakresie nagradzania uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. LW „Bogdanka” SA – dbając
o profesjonalizm przyszłych pracowników kopalni – ufundowała stypendia w wysokości 1000 zł / semestr dla uczniów Technikum Zawodowego, kształcącego w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych i technik mechanik, którzy uzyskają wysoką średnią ocen z przedmiotów technicznych.

            Ustalenia zawarte w drugim liście intencyjnym dotyczą wyróżniających się absolwentów technikum, którzy zyskują szansę podjęcia pracy w Lubelskim Węglu tuż po ukończeniu szkoły. „Bogdanka” zobowiązała się do zatrudnienia 6 najlepszych absolwentów spośród zgłoszonych przez szkoły objęte patronatem Spółki.

W procesie rekrutacji do pracy będą brane pod uwagę wyniki egzaminów z kwalifikacji oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych.

Prezes Szlaga zadeklarował również ,że ci nowi zdolni pracownicy mogą liczyć na wsparcie kopalni, jeśli zechcą podjąć studia kierunkowe.

            Podpisanie tych porozumień jest kolejną odsłoną rozwijającej się od ponad 40 lat współpracy .Warto w tym miejscu przypomnieć, że Szkoła Górnicza w Ostrowie Lubelskim powstała w 1975 roku jako zaplecze kadrowe dla młodej wówczas KWK „Bogdanka”. Współpraca ta trwa od momentu rozpoczęcia kształcenia w zawodach górniczych w Ostrowie Lubelskim aż do dziś i jest realizowana w formie uczniowskich praktyk zawodowych, wycieczek edukacyjnych do kopalni, doposażenia bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół, uczestniczenia pracowników Kopalni w uroczystościach szkolnych, związanych z kultywowaniem górniczych tradycji.

            Teraz nasi uczniowie zyskali dodatkową motywację do podejmowania wysiłku, by realizować własne zamierzenia odnośnie podjęcia pracy w jednej z najlepszych kopalń nie tylko w Polsce, ale i w Europie, tym bardziej, że ogłoszona w tym roku strategia rozwoju LW „Bogdanka” jest niezwykle obiecująca (przewiduje rozbudowę kopalni, m.in. o pole wydobywcze „Ostrów”).

            Górnictwo to wymagająca branża – praca w kopalni nie jest dla ludzi słabych, ale praca w tym zawodzie to nie tylko dobrze opłacany trud, ale też i prestiż, bo zawód górnika – jak żaden inny- ma swoją tradycję, ceremoniał i kodeks zawodowy.