Zamówienia publiczne1

Ogłoszenie nr 500019906-N-2018 z dnia 26-01-2018 r. Zespół Szkół: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 616688-N-2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 59056200000, ul. ul. Unicka 5, 21110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 852 00 40, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 81 852 00 40. Adres strony internetowej (url): http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/ I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostak oświatowa - szkoła SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2018 Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): I-4243-010K\2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2018 - szczegóły w SiWZ II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8 Dodatkowe kody CPV: 15330000-0, 15500000-3, 15800000-6, 03142500-3, 15870000-7, 15890000-3, 15981000-8, 15982100-6 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Tłuszcze, sery, mleko, śmietana. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 40217.30 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: SOLIDEZ Sp. z o. o. ul. Bukowa 2, Turka 20-258 Lublin Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Bukowa 2, Turka 20-258 Lublin Kod pocztowy: 20-258 Miejscowość: Lublin Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 36418.54 Oferta z najniższą ceną/kosztem 36418.54 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40058.86 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Warzywa i owoce, warzywa przetworzone. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 38905.50 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn Email wykonawcy: Adres pocztowy: Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn Kod pocztowy: 21-003 Miejscowość: Ciecierzyn Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 38620.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 38620.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38620.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Mrożonki, ryby i przetwory rybne. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 26723.50 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: IGLOTEX – Lublin Sp. Z o. o 16-070 Choroszcz, Porosły 99 Filia w Lublinie, 20-330 Lublin ul. Wł. Grabskiego 23 Email wykonawcy: Adres pocztowy: 16-070 Choroszcz, Porosły 99 Filia w Lublinie, 20-330 Lublin ul. Wł. Grabskiego 23 Kod pocztowy: 20-330 Miejscowość: Lublin Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 25557.77 Oferta z najniższą ceną/kosztem 25557.77 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29804.09 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Mięso wieprzowe i wołowe. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 28481.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 27267.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 27267.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28235.10 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Artykuły spożywcze, przyprawy, makarony. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 51689.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 Email wykonawcy: Adres pocztowy: 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 Kod pocztowy: 22-200 Miejscowość: Włodawa Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 50603.37 Oferta z najniższą ceną/kosztem 50603.37 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52648.20 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Produkty mączne. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 18867.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 17168.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 17168.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17168.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pieczywo IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 37829.15 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski Kod pocztowy: 21-110 Miejscowość: Ostrów Lubelski Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 37124.90 Oferta z najniższą ceną/kosztem 37124.90 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37124.90 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Jaja IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 21137.50 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 Email wykonawcy: Adres pocztowy: 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15 Kod pocztowy: 22-200 Miejscowość: Włodawa Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 20237.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 20237.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24010.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Mięso drobiowe. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 38935.75 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: KABANOS Spółka Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba Email wykonawcy: Adres pocztowy: 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8 Kod pocztowy: 26-004 Miejscowość: Bieliny Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 36727.50 Oferta z najniższą ceną/kosztem 36727.50 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40391.50 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Wędliny. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 40484.25 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski Kod pocztowy: 21-110 Miejscowość: Ostrów Lubelski Kraj/woj.: lubelskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 39635.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 39635.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42355.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                       Ostrów Lubelski 29.11.2017r

Protokół otwarcia ofert

Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak: I-4243-010K\2017

       W dniu 29 grudnia 2017r. o godz.10:15 zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 21/2017 z dnia 28.11.2017.r. w składzie:

 1. Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
 2. Członek – Ewa Kornacka
 3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
  dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
 4. Termin składania ofert minął 11.2017r. o godz. 10:00
 5. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych pakietów zamówienia.
 6. Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 11 ofert przetargowych następujących firm/osób:
 1. Zakład Gastronomiczno Handlowy „ALICJA” Tomasz Traczuk 22-100 Chełm ul. Armii Krajowej 23/18

 

pakiet nr. VI - kwota – 18026,40

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 1. Masarnia z Ubojnią, Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski,

 

pakiet nr. IV - kwota – 29478,24

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. IX - kwota – 42411,08

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. X - kwota – 41616,76

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

III. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn

 

pakiet nr. II - kwota – 40687,05

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 1. ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. zo.o Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,

pakiet nr. I- kwota – 42070,81

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. V- kwota – 56409,16

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 1. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski

 

pakiet nr. VII - kwota – 39049,47

termin płatności za fakturę   - 21 dni

 

 1. VI. SOLIDEZ Sp. Zo.o ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin

pakiet nr I - kwota – 38250,92

termin płatności za fakturę   - 30 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 25210,50

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 

 

 

VII. PHU - LODEX, Mirosław Piskorski, 21-200 Parczewul. ul. Kolejowa 131

pakiet nr.III- kwota – 31297,85

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 

VIII. IGLOTEX – Lublin Sp. Zo.o16-070 Choroszcz, Porosły 99 Filia w Lublinie

20-330 Lublin ul. Wł. Grabskiego 23

pakiet nr. III - kwota – 26835,70

termin płatności za fakturę   - 30 dni

 

 

 

 

 1. „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15

pakiet nr. V - kwota – 54383,64

termin płatności za fakturę   - 28 dni

pakiet nr. VIII - kwota – 21248,85

termin płatności za fakturę   - 28 dni

X . KABANOS Spółka Jawna  Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8, filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a

pakiet nr IV - kwota – 29646,86

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr IX - kwota – 38563,88

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

XI . Masarnia z Ubojnią „ZEMAT” Z. Trościanczyk i S-ka Spółka Jawna 21-310 Wohyń ul. Łąkowa 1

pakiet nr. IV- kwota – 28630,35

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

pakiet nr. X - kwota – 44473,28

termin płatności za fakturę   - 28 dni

 

 

 

Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji bez udziału Wykonawców.

Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.

O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/

Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH NA 2018 R.

Lp.

Nazwa zadania – przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty

budowlane, dostawy, usługi)

Szacunkowa wartość zamówienia netto zł

Planowany termin złożenia wniosku

o przygotowanie procedury do udzielenia zamówienia (kwartał

I,II,III lub IV)

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

1.

Dostawa Biomasy do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na sezon grzewczy 2018/2019.

Dostawy

458000,00 zł

Kwartał II

Przetarg nieograniczony

2.

Dostawa żywności do kuchni Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim na rok 2019.

Dostawy

334000,52 zł

Kwartał IV

Przetarg nieograniczony